Karácsonyi történet


1963 Karácsonyán hideg reggelre ébredtünk. Áron bácsi félrehúzta a firhangot, füttyentett: - Az áldóját, kutya hideg lehet kint.
Az ablakon nem lehetett kilátni, úgy befagyott. Mariska néni a jégvirágokban gyönyörködött: - De szípek! - mondta.
- Szípek, szípek, csak győzük majd tűzrevalóval - jegyezte meg Áron bácsi. Leült az ágy szélére és kapcát tekert a lábára..
- Jó van mán, ne motyogjá annyit, Karácsony van!
- Osztán, akkor nem kell tüzelni?
Mariska néni legyintett: - Olyan vagy te, mint a pap, mindenre van valami mondandód.
- Hászen attúl vagyok ember vagy mifene? Nem gondolod? - és ő is legyintett - Te is tudsz kelepelni, ha kell, ha nem. Na, de ne veszekeggyünk, hanem Isten áldásával kezdjük meg a napot!
- Mindig ezt mondod, mégse nem gyüsz el velem a templomba ilyenkor se.
- Mi az Istennek mennyek, nízzelek bennetek, úgy ültök ottan, mint a kisasszonyok, minthogyha az ószlagba lennétek, osztán karatyoltok ott, meg danolásztok, hát azír.
- De a kocsmába, oda el tudsz menni.
- A mán más, oda elmén az ember, na csak mógyával, mer oda emberek járnak! - mondta az öreg jelentőségteljesen - Ottan beszílgetís folyik.
- Beszílgetís - dohogott Mariska néni - az asszonyokrúl, jányokrúl, másse tudtok.
- Jó van, na! Megyek itetni, ellátom az apró jószágot is, te meg gyúccsál be, csináljál fröstököt, de előbb tőccsél egy kupicával!
- Mékbül?
- Mékbül? Abbúl, amit Tót Miska hozott.
- Hát az olyan büdös, mint a rossznyavaja.
- Az a jó pályinka. Ha két háromcentest megiszok, érzem, hogy van bennem valami.
- Vedd fel a bekecset is!
Kimentek a konyhába, én dunyha alá bújtam, aludtam tovább. Mikor felébredtem, sült szalonna és boros tea illatát éreztem. Kiszaladtam a konyhába.
- Felíbredtél? - kérdezte Áron bácsi.
- Sok hó esett?
- Esett elíg.
- Akkor szánkózok meg sikálkóczok.
- Hogyis ne, megfázol itt nekem! - mondta Mariska néni.
- Had szaladgályon, fiú gyerek ez, aggyál rá hosszú gatyát. Úgyis elgajdoltok templomba délig.
- Langyosítok egy kis vizet, mosakodjál meg!
- Nem úgy van az, hidegvízbe mosgyál fiam, katonáék is úgy csináltuk.
Mariska néni dohogott - Tudod, milyen beteges.
- Tudom, de ott benne az akarat, ember lesz ebbűl a fiúbúl, meglásd. Nyóc éves mán.
Felöltöztem, megfröstököltünk. Azután meg kimentünk. Áron bácsi még egyszer körüljárta a jószágot, én mindenütt a nyomában voltam.
- Agyisten, Áron bácsi! - hangzott a kiáltás az utca felől.
- Neked is, István. Hogy vagytok otthon?
- Köszönöm, megvónánk, csak ez a hideg.
- Hát Mariska lebabázott mán?
- Le bizony. Fiú, ekkora bögyörője van - mutatta István a két ujjával.
- Jó van az, jó egísíget nekik, áldott ünnepet!
- Áron bácsiéknak is. Na, álgya meg!
- Álgyon titeket is.
Bementünk.
- Na, mosmán átőtözök.
Mariska néni dünnyögött valamit.
- Ne sirbókólyál, hozzad az őtöző ruhám, meg a csizmám, meg egy másik hosszú gatyát. Én addig megberetválkozok.
Megfente a borotvát egy szíjon, nekilátott, közben dalolni kezdett: - „Az én rózsám olyan jány, de olyan jány".
- Hagydabba - sivított Mariska néni hangja - itt a gyerek.
- Hátosztán, fiú az.
- Fiú, fiú, de gyerek.
- Nem sokáig mán, igaz Gergő?
- Aha - válaszoltam.
Áron bácsi átöltözött, fejére tette az ünneplő kalapot.
- Na, akkor aggyál egy húszast!
- Húszast?
- Azt hát! Van néked.
- Minek a kocsmába annyi píz? Hogy a fekete fene törné ki az összes kocsmát!
- Igazad van, de a krajcárost kihagyhassa.
- Mi a fészkesfenét lehet ott csinálni?
- Beszílgetni.
- Máshun nem tud beszílgetni?
- Hun, kivel? Tán víled beszílgessek? Mit tudod te, mi Amerika, aztat csak fírfi ember tuggya. Asszonnyal beszílgetni...