Fotópályázat - Follyban járt az ősz

Fotópályázatot indított Follyban járt az ősz címmel a Folly Arborétum és Borászat

 

Az arborétumban készült őszi tematikájú fotókat vár a zsűri, amelyet a pályázók az Instagram oldalukon oszthatnak meg #follybanjartazosz hashtaggel. A fotópályázat nyereményei: 1. helyezett: 50.000 Ft, 2. helyezett: 15.000 Ft értékű Folly ajándékutalvány és egy Folly ajándékcsomag, 3. helyezett: Folly ajándékcsomag. A november 30-ig feltöltött fotók vesznek részt a játékban, a nyerteseket december elején választja ki a zsűri.

 

A fotópályázatról a Folly Facebook és Instagram oldalán is lehet

tájékozódni: 

https://www.facebook.com/follyarboretumesboraszat/posts/1913391495483471

https://www.instagram.com/p/CUUZWpiITMd/.

 

A következő linken található meg a fotópályázat játékszabályzata: 

https://docs.google.com/document/d/1adg_U7MlV6iAuJgiFdpzWsh_

36VtXLIWqAXwFNolfjY/edit.

 

Follyban járt az ősz fotópályázat játékszabályzat

A Folly Arborétum, mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott kvízt (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

A szervezés során a Salt Communications Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 44/B.) mint adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.

A Folly Arborétum és a Salt Communications Kft. a továbbiakban együttesen: Szervezők.

A Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési és adatfeldolgozási feladatokat a Salt Communications Kft. látja el.

I. A játék részvételi feltételei

A nyereményjátékban azon Instagram felhasználói regisztrációval rendelkező természetes személy (továbbiakban Felhasználó) vehet részt, aki cselekvőképes, betöltötte a 18. életévét, elfogadja és betartja a Szabályzatot, készít egy fotót a Folly Arborétumban, azt feltölti az Instagram-oldalára, és használja hozzá a #follybanjartazosz hashtaget.  

A játékban nem vehet részt az a személy, akik az Instagram regisztráció során az adatait hibásan adta meg, esetleg nem adta meg. Ha olyan Felhasználó vesz részt a játékban, aki az Instagram felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált az Instagramon, automatikusan kizárásra kerül.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

II. Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. szeptember 27-én kezdődik, és 2021. november 30-án éjfélkor zárul.

A Felhasználó a fentiekben megnevezett időszakban akkor vesz részt a játékban, ha készít egy fotót a Folly Arborétumban, azt feltölti az Instagram-oldalára, és használja hozzá a #follybanjartazosz hashtaget.

III. A Nyereményjáték menete:

A Felhasználó a játék időtartama alatt felkeresi a Folly Arborétum és Borászat Instagram-oldalát, értesül a játék részleteiről, valamint a játék szabályairól a Folly Arborétum Instagram-oldalának BIO-jában elhelyezett, nyilvános játékszabályzat elolvasásával, készít egy fotót a Folly Arborétumban, azt feltölti az Instagram-oldalára, és használja hozzá a #follybanjartazosz hashtaget. 

A Nyereményjátékban nem vehet részt az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

IV. Nyeremények, sorsolás

A nyertesek kiválasztása zsűri közreműködésével történik.

A kiválasztást követően a Szervező privát üzenetben értesíti a díjazottakat, majd egyeztet velük a nyeremény postázásával kapcsolatosan.

A fotópályázat időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményre tehetnek szert:

1.      helyezett: 50.000 Ft

2.     helyezett: 15.000 Ft értékű Folly ajándékutalvány és egy Folly ajándékcsomag (Folly szörp, FollyRoll maglabdacs kicsi, 2 db Folly tea)

3.     helyezett: Folly ajándékcsomag (Folly bor, Folly szörp, 2 db Folly tea)  

VI. A nyeremény átvételének részletei

A nyertes Felhasználóknak az értesítés napját követően 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy válaszüzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a megadott határidőn belül a kapcsolatfelvétel nem történik meg, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére.

Az a nyertes Felhasználó, aki a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

Amennyiben a nyertes Felhasználó a fent meghatározott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, automatikusan a pótnyertes lesz jogosult a nyereménytárgy átvételére. A pótnyertes esetében a visszajelzésre és a nyereménytárgy átvételére ugyanazon szabályok az irányadók, mint a nyertes Felhasználó tekintetében.

Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a megadott határidőn belül, további nyertes kisorsolására nem kerül sor.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

VII. Felhasználók kizárása a játékból

A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból:

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem töltötte be a 18. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;

- aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;

- aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként;

- akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása szerint egy másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg a döntést. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a játék zárását követő 3 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervező felelőssége

Az Instagram felhasználói szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

IX. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Módosítás esetén értesíti a Felhasználókat a részletekről a Nyereményjátékhoz kapcsolódó Instagram oldalon.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a hatályos magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve - perértéktől függően - a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

X. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján, illetve (2) bek. a) pontján, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

- név,

- e-mail cím,

- telefonszám,

- lakcím,

- számlaszám (1. helyezett).

Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig tart.

A Szervező tájékoztatja a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szervező. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek