A Liszt pályázat prózáinak értékelése

Előre bocsátom, jelen esetben nem az a célom, hogy a zeneszerző, zongorista-virtuóznak munkásságát méltassam.

 

 

Erre a feladatra, Liszt Ferenc születésének bicentenáriumi évfordulójára kiírt pályázatra beérkezett művek megalkotói vállalkoztak. Ők azok a tehetséges tollforgatók, akik lelki érzékenységükből eredően, képesek azonosulni a XIX. század zeneművészei közül, az egyik legnagyobb talentum lényével, életútjával. A művek alkotói, saját kifejezési módjukat használva elevenítik fel a komponista, zeneművész életének sorsfordító pillanatait. Teszik ezt valósághűen, vagy a szárnyaló képzeletük kreativitásával. Kiváló írói tehetség, költői véna kell ahhoz, hogy az alkotó, úgy azonosuljon mondanivalójával, hogy csak a műve kerüljön az érdeklődés középpontjába, és ne a személye. Itt most fordult a kocka, mert a pályázók kilétére nagyon is kíváncsiak vagyunk!  Érzelmeiket, érzéseiket, lelki-exhibicionistaként, bátran megmutatták.  Ha az író, egyedi stílusában elképzelt világa életre kel, akkor megalkotott művével elnyeri az olvasó legszentebb kegyét: a figyelmét! Vannak itt olyan alkotások, amelyek szülője képes elhitetni (velünk, olvasókkal), hogy Liszt Ferencnek kortársa. Van, aki arra vállalkozott, hogy a zseniális tudással bíró zongorista-virtuóznak regösévé, dalnokává váljék! Természetesen a feladat nem a történelmi hűség megtartása volt, hanem az pályázók fantáziájának, éleselméjűségének bemutatása, műveik által. Liszt Ferenc zenei világát, magyarságtudatát, szerelmi életét, és hitbéli hűségét, különböző perspektívákból láttatják a megmérettetésre benevezők. A pályázatot, a ClubNetCet Egyesülete, és a Tollal.hu művészeti magazin közösen hirdette meg. Ők, és a portáljukon megjelenő alkotók, az írásművészet pártfogói, és elkötelezettjei! Teremteni képesek egy csodálatosan szép, új világot. Teszik mindezt jó szívvel, tiszta lélekkel, és azzal az erős hittel, hogy nélkülük gyérebb lenne a szépség és a szeretet, életünkben.

Liszt Ferenc a világfi, az abbé, a magyar, a világpolgár, a zeneszerző, a zongorista, és a hős-szerelmes: Mindenkié! Talentuma, a géniuszok közé emelte, és lelke ott fenn a Szférák zenéjétől vidul, mert földi léte, úgy volt kerek-egész, ahogyan ő azt itt lenn megélte. Élete, mint a La Campanella: -" Hosszan tartó disszonancia végső, feloldás nélkül!

Megbízatásomból eredően, csak a prózai művekről alkotok véleményt. Hozzáteszem, senkit nem szeretnék megbántani. Két dologtól óvakodom! Az egyik, hogy kritikámmal bárkiben is csalóka reményt ültessek. Míg a másik, hogy egy kevésbé dicsérő mondatommal, bárkiből is kioltsam az alkotni-vágyás szenvedélyét!  Mindenki tudja jól, mi több érzi, hogy olvashatóak itt kiváló írásművek, és találhatóak még annál is jobbak!  

A pályázatra érkezett írásműveket a portálon megjelenő sorrend szerint sorolom fel. A helyezettek névsora az írásom végén látható!

***

"Zarándok gyógyulása" Jelige: "Frézia".

A mű írója egyéni módon közelítette meg az adott témát. Vibrálóan sejtelmes elbeszélő módja, arra enged következtetni, hogy nagy alázattal bír a művészet iránt. A jelenkori, modern irodalom eszköztárát használó pályázó, jól időzíti a "csattanót". Az a tény, hogy a zarándok több időt szán rögös útjának bemutatására, mint magára a csodatevő géniusz lelki rezonanciájának befogadására!

***

"Hitnek kottája" (Answer) pályázati műve.

Könnyed stílus, dinamizmus jellemzi írását. Párbeszédes része egybevágó, frissen pörgős, érthető! Az eseménysorozatot kaleidoszkópszerűen szétszórja, majd összerendezi. Minden sora jól megfogalmazott gondolatok gyöngyfűzére. Profi munka, kellemes élményt okoz olvasójának. Lexikális háttere bizonyság lehet arra, hogy Liszt életének szakaszai többet is jelenthetnek számára, mint egy pályázati novella megírása.

***        

"Kedves Olvasóink!" Jelige: Frézia

Az egyes szám első személyben megírt adoma, amely elhiteti velünk, hogy mindezen dolgok, akár meg is történhettek! Ügyes írói fogás. Figyelemre méltó, jó stílus! Fantáziáját ebben a műben sem kímélte!

***     

"Égi harmóniák" címmel pályázott "Vackor"

Igazi jellemrajz Lisztről és szerelméről Carolynról. A szereplők vívódása a novellában látványos, és hatásos. A szerelem, a haza, és a hit közötti választás gyötrelme! A győzelem azé az érzésé, ami bennünk emberekben végtelen.  Liszt Ferenc sorsában szabadon választott!     

***    

"Titánok" Jeligéje: "Bonyolító"     

Érdekes, népmese-szerű, sajátos látásmódja van. Igaz, most bonyodalmat okozott bennem is, mert a géniuszok dimenziójáig emelkedett művészekről, magasztosabb stílusban illik írni! Novellájának utolsó öt sora bizonyíték arra, hogy sokkal szebb gondolatai is vannak, mint a most itt olvasható novellájának egészében.

 ***    

"Lapok Liszt Ferenc 1846-os naplójából" Jelige: "Frézia"

A pályázó visszatükrözi a zongorista Liszt Ferenc naplója által rögzített gondolatsorait. Mindazt, ami jellemezte a zeneművész egyéniségét, érdeklődési körét. A muzsika szeretetét, a „Fenn valóval" való egyoldalú párbeszédeit, és éppen most az aktuális Lujza kisasszonnyal való flörtjét. Eme írás védjegye immáron: Frézia!

***    

"Lisztland" Jelige "Bubetti"

Ez a novella eklatáns példája annak, hogy mennyi-féle módon engedhetjük lélegző terünkbe a dicsfénnyel koronázott, és hallhatatlanná vált magyar lelkű Liszt Ferencünket.

A novella írója egyértelműen fogalmaz, nincs túlkomplikálva a mondanivaló. Sokra viheti még ezen a pályán, ha az első megpróbáltatásokon, kritikákon túl teszi magát, "Mert amibe nem halunk bele, az mind, tanít bennünket! Gratulálok írásához!

***     

"Lisztet játszani" Jelige: "Kismukk 19"

Itt a módosított hangok bő választékát hanyagolni vagyok kénytelen, mert az ön zenei képzettsége, (írása alapján), jóval túlmutat egy magamfajta zenei dilettánsén. Mivel én a pályázati műveknek az irodalmi értékét nézem, és nem a zenészi képzettséget, így döntéshozatalomban a Tollal.hu művészeti magazin szerkesztőjétől kérek telefonos segítséget, a döntésben. De, mint ahogyan mostanság fogalmaznak a fiatalok:-"Nagyon ott van!"   

***    

"Egyedül vagyunk" Jelige: "Léna"   

Amilyen mélylélektani megközelítéssel, árnyalt líraisággal leírja Liszt Ferenc földi útjának befejezését, ahhoz nagyon a szívében kell lakoznia a szeretetnek, a megbocsátásnak, és a hitnek! Mindezen dolgokat, oly' drámai fennköltséggel tudta megvalósítani novellájában, hogy nem csak az én figyelmem kötötte le, hanem az erre a portálra ellátogató olvasókét is!    

***    

"A halál tánca" Jelige: " Answer"

Egy zenevirtuóz fináléja! Az írás csodás szavakkal megszőtt halotti lepel, amely hol befedi, hol visszaragyogtatja a hallhatatlan mester, örökbecsű lelkét. Nagyon szépen, mívesen megszerkesztett mondatok vannak benne. A lélek ettől az írástól is kellően fel van kavarva. Jelzői, szóvirágai, hasonlatai egy jól bejáratott tollal író embert feltételez a novella mögött! Ez a mű, egybecseng "Léna" gondolataiéval, ezért is érdemes egymás után elolvasni a novellákat.

 

 

"Gyermek kor - Kezdeti nehézségek" Jelige: "Zsuka

Novella helyett életrajzi leírást alkotott. Lexikális tudásunk gyarapítására igen alkalmas. Dicséretes, hogy Liszt Ferenc életútjának eme ifjonti szakaszát kronológiai sorrendbe szedte. Igaz, hatékonyabb, és jobban használható lett volna mindenki számára, ha gyűjtőmunkája, a zeneszerző-zongorista életútját a kezdettől, a végzetéig bemutatja.

***    

"Lisztománia" - Szösszentek -  Jelige: "Léna"

Ha egyszer már rátalált stílusára ne térjen el tőle, hacsak-nem jobbat talál. Ez a műve számomra olyan, mintha ollóval írta volna meg! És most, hogy nálam van az olló, az ön sorait idézem: -"Bírálni csak az mer, akiben van szeretet....!"

***  

"Liszt Ferenc és az irodalom" Vélemény Liszt Ferenc cigányokról szóló könyvéről Jelige:"Napcsika"

A novellaíró érdekes dilemmába keveri olvasóját. Feltehető a kérdés: Ki lopott kitől? A cigány, a magyar zenét tulajdonította el, avagy a magyar zenész kérkedne azzal, hogy milyen dallamokat csent el az Indiából bevándorolt kisebbségtől! Napcsika nem tanult Liszt Ferenc példájából, Ő is darázsfészekbe nyúlt mondanivalójával. A kérdés máig is nyitva maradt:- Ki lopott, kitől?

***          

"Hangok fehéren és feketén" Jelige: "77macska"

Gyönyörű költői képekkel illusztrált, lírai hangvételű, érzelem-gazdagon megírt mű, a 77 macskáé. Itt még a múzsa csókja is misztikus. E dimenzión túli érzelmek fölé emeli az ifjú Lisztet, hisz ez a homlokcsók több mint apai, és nem kevesebb az Égiekétől.

 

"Liszt Ferenc az első magyar celeb" Jelige: "Napcsika"

A múlt és jelen sztárjainak felfokozott életritmusát jeleníti meg, és hasonlítja össze a feltételezhetően nőnemű "Napcsika" jeligét használó novellaíró. Annyi bizonyos, hogy már akkoriban is jól dolgozott a bulvár sajtó! Tetszik az a mondat, amely így hangzik:- "Bayreut később mauzóleumot állít annak az embernek, aki úgy élt, mint egy botrányhős, de úgy alkotott, mint egy Isten!" És még mondja valaki, hogy változik a világ!

***    

"Szárnyalás pillanata" Jelige: "Answer"

Az író, mint-egy fotóművész a pillanatot exponálja, majd papírra rögzíti a jól elkapott képet. Így tanúi lehetünk mi is az ifjú titán első szárnypróbáinak. Ekkor még a cigányasszony jóslatai meginogni látszottak, de egyben reményt is tápláltak, a hosszú, sikeres élet beteljesítéséhez!. Ebben a kis novellában már felsejlik a pirkadat, és a siker valóságossága! Answer írásai nagyon figyelemre méltóak!

 

 

"Euterpé - Az egyetlen igaz szerelem" Jelige:"Amaranth"

Szépen megfogalmazott, igazi lírai mű. Azt az idegtépő, zaklatott állapotot mutatja be, amikor nem jön az ihlet, pihen a múzsa, de a művész alkotni vágy'! Sokunknak ismerős lehet ugye, ez a meddővé vált állapot? Amaranth ezt a negatív élményt széppé varázsolta, jól kidolgozott, remek novellájában!

 

 

"Veled maradok" Jelige: "Rozalia"

Liszt és a nők! A géniusz imádta a nőket, soha nem volt egyedül, de mégis egész életében a szellemet felszabadító szabadságra vágyott! Ennek a romantika jegyében született novellának, nagyon szép képi világa van! Örvend a lelkem, ilyen jól megírt novellákat olvasni.

***      

"Liszt - Virtuózok" Jelige: Maggoth

Nem titkolom ez az álombéli víziókkal teli, írásmű magasabban szárnnyal vagy inkább más dimenzióban, mint a többi írásmű. Itt felsejlenek a hiedelemvilág démonjai. Látni véljük Paganini eladott lelkét, benne az ördögöt, amint a földöntúli virtuozitását brillírozza. Liszt őrületig fokozódó küzdelemét, az ego győzni vágyását. Tébolyult, görcsberánduló ujjainak harcát, a billentyűkkel.  A fájdalom küszöbén túli disszonáns hangok létbe hívásakor a mi dobhártyánk is lüktet, zakatol, mígnem eljutunk az álom és ébrenlét csalóka határvonalához! Ez kérem szépen mestermunka!

***         

"A tehetség felfedezése" Jelige: Zsuka"

Csillogó kis pillanatkép a csodagyerek hétköznapjairól. Picit több elánnal kellett volna megírnia ezt a történetet. Gratulálok!

***           

"Találkozás Liszttel" Jelige: "Zlívia"

Ötletes, modern, könnyed írás. Illúzió, szellemjárás, teleportáció, minden ami a mostani sikerkönyveket jellemzi. Riport-szerű kérdezz-felelek című játékából, azonban semmi újat nem tudunk meg, a már felemelkedett mestertől sem.

***          

"A síró zongora" Jelige : "János"

Ez az áthallásos rész, miszerint, - "Ő az, aki többé nincsen, Ö az, aki többé nem lesz! "Ő az, aki több nincsen! Ő az, aki több nem lesz! Ő az, aki mindenkié, de főleg a magyarok;!!! - nem tett jót írásának. Számomra értelmezhetetlen az utolsó mondata. Természetesen ambíciójából ne vegyen el egy csöppnyit sem, az én véleményem inkább, arra inspirálja, hogy a következő pályázaton öné lesz a legjobb novella.

 

***           

"Liszt Ferenc: Magyarország büszkén rád mutat" Jelige: "Kisangelod"

Ezen novellából Liszt hazafiasságát, empátiáját és a karitatív életszemléletét ismerjük meg. Ha nem veszi sértésnek "Kisangelod", helyesbíteném, miszerint azt írja, a haza nem szinonimája az otthonnak, sem a szülőföldnek! Lásd: a Tinta könyvkiadó (2001) "Magyar szókincstár" gyűjteményes könyvében:- ezek a szavaink egy csoportba tartozó rokon értelmű szavak: a haza, és a többi felsorolt szó!

***     

"Liszt - Marie visszaemlékezése" Jelige: "Ringó"

Novellát írni nehéz feladat! Erős megszerkesztettség kell, hogy jellemezze. A kevés szereposztással bíró mű, akkor hatékony, ha nincs túlbonyolítva, lendületes, érdekfeszítő, és tartalma, végkifejlete egyértelmű. Ringó mindezt a tudását jól alkalmazta művében. Szinte láthatóvá tette számunkra, a magára maradt tébolyult nőt, gondjaival, sérelmeivel lelki vívódásaival egyetemben. Ahogyan, egy szerelmes nő szeméről lehull az illúzió fátyla, szétoszlik a rózsaszín köd, rájön Marie arra, hogy ő is csak egy mellékszereplője maradt Liszt életének. Hiába a közös gyermekeik elveszítése, hiába minden! Liszt soha nem áldozta fel halandó személy kedvéért a szabadságát.

 

"Maga a dal" Jelige "Ágnes"

Talán, a "hogy, hogy lett az egyszerű csodagyerekből művész? helyett logikusabban hangzana úgy a kérdés, hogy a "szerény" csodagyerekből. Eleve nem lehet egyszerű, egy csodagyerek! A zenét láttatni egy írónak olyan bravúr, mint egy festőnek hallatni színeit. Amilyen szépen ír a zenei hangokról, az máris elfeledteti ezt a pici bakit, amit említettem! Gratulálok írásához.

***         

"Liszt abbé, a zongora ördöge" Jelige: "Danka Balázs"

"Miután ének-zenei gimnáziumba járok, ezért gondoltam, hogy kötelességem Lisztről írni."

Kedves Balázs! Iskolai dolgozatnak kiváló lett volna az írása. De novellának kevésbé. Azért, van az ön számára is egy jó hírem! Rég olvastam ilyen frappáns gondolatot, amelyet most öntől idézek:-"Liszt olyan zeneszerző volt, akinek a maga korában egy hajtincséért bármit megadtak volna nők!" - Ez ám a bók, a kritika, az elismerés! Ezt az  aranyköpését még az is lehet többen fogják bevinni a köztudatba, mint azt hinné!

***            

"Liszt - Rapszódia" Jelige: "Szente Cs.János "

Nagyon profin megírt novella. Kellő igényességgel tárja az olvasói elé Liszt lelkének kapuját. Úgy, mint a szolgálólány nyitja ki dolgozószobájának ablakát. Hagyja betódulni a napfényt, a virágok illatát. Ami rendhagyó ebben a történetben, hogy Lisztnek a lányról nem a szerelem jut eszébe, hanem népének élete, sorsa, és történelme!

***    

"Levél" jelige: "Eliza Beth"

Rafináltan kikerüli a kötött formájú pályázatok buktatóit. Ilyenek a dolgozat jellegű írások vagy életrajzi adatok újra ismétlése. Ebből is kilátszik, hogy egy rutinos íróval van dolgunk, aki még emlékszik a Mikes Kelemen elképzelt nagynénijéhez írt levelezéseire! Ügyes! 

 

És íme a rangsor:

1, "Liszt - Virtuózok" Jelige: Maggoth

2, "Egyedül vagyunk" Jelige: Léna

3, "Hangok fehéren és feketén" Jelige: 77macska

 

 

A további pályázatokhoz sok sikert, alkotói mámort, és kellemes borzongásokat kívánok: Hajdrik József író és poéta. A Divius Lux kiadó tulajdonosa. A Szárnyaló Képzelet független művészeti lap megalapítója, tulajdonosa, és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör rendes tagja, a szegedi Dél-Alföldi Művész kör, valamint más számos Művészeti Kör tagja.

 

 

 

Tehát a végső sorrend:

1-      Maggoth

2-      Léna

3-      haver

Answer pedig külön díjat kap tőlünk.

Közben egy kis malőrre hívta fel egyik olvasónk a figyelmet, mely alapján kénytelenk vagyunk megváltoztatni a sorrendet. Bár általában nem szoktuk véresen komolyan venni a karakterszámot, azonban Maggoth írása jelentősen túllépte az 5000-es határt.

 

 

Ennek fényében:

1-      Léna

2-      haver

3-    77macska

Maggoth és Answer pedig különdíjat kap.

 

 

Az antológiában az alábbi művek kapnak helyet:

 

 1, "Liszt - Virtuózok" Jelige: Maggoth

2, "Egyedül vagyunk" Jelige: Léna

3, "Hangok fehéren és feketén" Jelige: 77macska

4, "Hitnek kottája" Jelige: Answer

5, "Liszt - Marie visszaemlékezése" Jelige: Ringó

6, "Lisztet játszani" Jelige: Kismukk 19

7, "Zarándok gyógyulása" Jelige: Frézia

8, "Veled maradok" Jelige: Rozalia

9, "Liszt - Rapszódia" Jelige: Szente Cs.János

10, "Euterpé - Az egyetlen igaz szerelem" Jelige: Amaranth             

11, "Liszt Ferenc és az irodalom" Jelige: Napcsika

12, "Égi harmóniák" jelige: Vackor

+

"Levél" jelige: "Eliza Beth"

 

Versek:

1. haver - Költői harmóniák(Kompozíció tíz tételből)

2. Vázsonyi Judit - Az én rapszódiám

3. Juhász Anikó - A hegy mögött

4. Magyari78 - Ördöghegedű

5. haver - Haláltánc

6. Paszternák Éva - Liszt Ferenchez

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a szerzőknek a részvételt, a zsűrinek pedig az alapos munkát és az értékelést.  Amint meg van az antológia tervezete, a fentieken kívül esetleg még bővíthetjük egyébb, kiváló írásokkal.

 

 

 

Amilyen nehezen indult be a pályázat és amilyen ijesztő volt, hogy a Balassi Intézet a zenetanárok koncertjein kívül nem volt hajlandó kreatívabb ötleteket díjazni, szerencsére szép számmal érkeztek kiváló írások és szerencsére egy szponzort is sikerült találni hosszas kutatómunka után. Élvezzük majd az első antológiánkat, az első Tollal.hu ANTOLÓGIÁT és legyünk büszkék magunkra, hogy megcsináltuk.

Kérem, hogy mindenki figyelje folyamatosan az oldalt, hiszen hamarosan megjelenik a TIMP Kiadó és a Tollal.hu novella pályázatának kiírása.

A részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Szerkesztőség

 


Vissza a főoldalra
Hozzászólások:
szerkesztőség
#110. 2012. május 13. 23:12
Azóta a nyomda nyomott újat, ami itt van már.
előzmény: Answer hozzászólása, 2012. május 13. 18:02
Eliza Beth
#109. 2012. május 13. 19:16
Lassan olyan lesz, mint a császár új ruhája :-)))))))))))))))
előzmény: Answer hozzászólása, 2012. május 13. 18:02
Answer
#108. 2012. május 13. 18:02
Nekem már gyűrötten is jó...
előzmény: Answer hozzászólása, 2012. május 13. 18:01
Answer
#107. 2012. május 13. 18:01
Az antológia lapjai szétnyomták a kupacot?
Ilyen erősek az írások!(?)

Nyomtassuk magunk...
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. május 12. 21:10
Eliza Beth
#106. 2012. május 13. 13:00
De előtte ezt még osszátok már szét!
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. május 12. 21:15
Balage
#105. 2012. május 13. 12:22
Részemről mehet a dolog, ha már meg vannak a kapcsolatok.
A továbbiakat majd személyesen egyeztessük...
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. május 12. 21:15
szerkesztőség
#104. 2012. május 12. 21:15
Illetve ezt még meg kell beszélni Balázsékkal, de maximálisan támogatom.
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. május 12. 21:10
szerkesztőség
#103. 2012. május 12. 21:10
11-kor. A sztori csak annyi, hogy amikor hosszas szülés és sikertelen szponzor keresés után végre elkészült az Antológia a portás szállítás közben leborította az egészet és tropára ment az egész. Újra nyomás, kötés... majd a nyomda betette könyvek közé, hogy szépen összelapuljanak a lapok. Reggelre az kupac felborult. A kis szemétládák szétnyomták a könyvtornyot. Szóval ezek után eldöntöttem végleg, hogy könyvkiadással is fog foglakozni a Tollal.
előzmény: Answer hozzászólása, 2012. május 11. 14:32
Answer
#102. 2012. május 12. 17:31
Látod, ennyit alszik...
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2012. május 11. 15:55
Eliza Beth
#101. 2012. május 11. 15:55
Á, a mai gyerekek nem alszanak!

Melinda, jó messzire tedd el tőle, nehogy megint valami gikszer jöjjön közbe! :-)))
előzmény: Answer hozzászólása, 2012. május 11. 14:32
Answer
#100. 2012. május 11. 14:32
Elaludt?
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. május 10. 19:44
szerkesztőség
#99. 2012. május 10. 19:44
Majd, ha Dodi elalszik leírom az Antológia kalandjait.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2012. május 10. 17:51
Answer
#98. 2012. május 10. 18:55
Lehetetlen...
Eliza Beth
#97. 2012. május 10. 17:51
El sem hiszem! :-)))
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. május 10. 13:14
szerkesztőség
#96. 2012. május 10. 13:14
Jelentem: itt fogom kis kezeimben az Antológiát. Hamarosan körmailt írok.
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. április 24. 19:08
szerkesztőség
#95. 2012. április 24. 19:08
Ember tervez, Dodi végez. Még nincs nálam.
Eliza Beth
#94. 2012. április 24. 06:55
:-((((((((((((
előzmény: Answer hozzászólása, 2012. április 23. 19:29
Answer
#93. 2012. április 23. 19:29
Mikó leszen má valami?
Eliza Beth
#92. 2012. április 22. 20:52
Eljött már az a "holnap"?
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. április 17. 23:03
Answer
#91. 2012. április 18. 16:08
Tényleg, mikor?
Eliza Beth
#90. 2012. április 18. 15:49
Most már a kezedben vannak? :-)
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. április 17. 23:03
szerkesztőség
#89. 2012. április 17. 23:03
Holnap a kezemben lesznek.
Answer
#88. 2012. március 7. 19:14
Nagyszerű...
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. március 7. 10:43
szerkesztőség
#87. 2012. március 7. 10:43
Jelentem: az antológia már a nyomdánál van. Hibákat kell még javítani, de alakul a dolog.
vackor
#86. 2012. február 19. 13:24
Köszönöm. Nem türelmetlenségből kérdeztem, csak érdekelt.
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2012. február 17. 20:12
szerkesztőség
#85. 2012. február 17. 20:12
Kedves Vackor! Az antológia gyakorlatilag készen van. Balázs még átnézi, kijavítjuk és mehet a nyomdába. A cd felvételei is lezajlik hamarosan. Remélem 1-2 hét és végre kitudjuk küldeni. Köszönjük a türelmet.
előzmény: vackor hozzászólása, 2012. február 17. 19:02
vackor
#84. 2012. február 17. 19:02
Bocsánat, de én már csak megkérdezem újra, hogy mikorra várható a Liszt-antológia?
vackor
#83. 2012. február 13. 17:33
Mi a helyzet az antológiával?
Balage
#82. 2011. november 11. 16:46
Most olvasom újra a nyertes műveket. Már majdnem az összesen végigmentem. Le a kalappal minden szerző előtt! Melindáék pedig nagyon jó minőségben rakták elém a válogatást. Szintén dicséret nektek is!
Úgyhogy nem sokára megjelenünk(bocsi, de úgy tűnik, hogy épp én tartom fel a kiadást :D)
A hangalámondásos verziónak is hamarosan nekilátunk, úgyhogy minden folyamatban van. Remélem, már mindenki várja a megjelenést ;o)
Én nagyon!
szerkesztőség
#81. 2011. október 18. 15:06
Kérem, hogy aki tud 466*661 felbontású és ne telefonnal készült képet küldjenek magukról.
szerkesztőség
#80. 2011. október 11. 03:38
Kérem, hogy aki még nem tette meg küldje el Balázsnak a posta címét, hogy a könyvnyereményeket postázni tudjuk.
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. szeptember 6. 20:54
szerkesztőség
#79. 2011. szeptember 6. 20:54
Kérném, hogy a kiemeltek küldjék el Balázsnak a posta címüket. Aki pedig még nem tette meg nyilatkozzon, hogy benn akar-e szerepelni az Antológiában. Köszi.
előzmény: Napcsika hozzászólása, 2011. augusztus 26. 20:22
Napcsika
#78. 2011. augusztus 26. 20:22
Hol találjuk meg ezt a nyilatkozatot?
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 24. 22:22
Napcsika
#77. 2011. augusztus 26. 20:21
ÖÖÖÖ.... Tényleg regisztráltam a verspályázat idején is, csak elfelejtettem, hogy melyik e-mail címemmel.
előzmény: Balage hozzászólása, 2011. augusztus 22. 11:40
Emerencia
#76. 2011. augusztus 26. 19:30
Ez valóban remek hír, én is gratulálok, és még sok Tollal-os babát kívánok:-)

Üdvözlettel:
Emerencia
Answer
#75. 2011. augusztus 26. 14:05
Remek hír , gratulálok Feliciának!
Szeretettel: answer
Napcsika
#74. 2011. augusztus 26. 03:38
Gratulálok én is a gyerkőc születéséhez!
Paszternák Éva
#73. 2011. augusztus 25. 11:20
Nagyszerű, és csodálatos hír!
Gratulálok, és jó egészséget kívánok.
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 23. 23:58
szerkesztőség
#72. 2011. augusztus 24. 22:22
Felteszek az oldalra egy nyilatkozatot. Az antológiába beválogatott szerzők kérem kitöltve küldjék vissza mailben vagy postán. Posta: Tóth Balázs, 1145 Budapest Újvilág u. 50-52 vagy a szerkesztoseg@tollal.hu címre. Köszi.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 24. 14:01
Eliza Beth
#71. 2011. augusztus 24. 14:01
Sajnos Jánost képtelen vagyok überelni, úgyhogy csak simán GRATULÁLOK Felíciának a kisfiához. A többi ott van alább :-)))
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 23. 23:58
janos
#70. 2011. augusztus 24. 13:54
Sok- sok boldogságot szeretetet, hosszú életet egészséget,vidámságot,pénzt.
Bórt,búzát, békességet,
Szép asszony feleséget.Egy hangya bolyban lakó hangyák számának megfelelő sokaságú szerencsét kívánok a kicsinek és a családnak.
Gratulálok!
Ez a legnagyobb öröm a családban.
Szeressétek és becsüljétek meg egymást.
János
Balage
#69. 2011. augusztus 24. 09:09
Az igen!!!
Gratulálok neki!
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 23. 23:58
szerkesztőség
#68. 2011. augusztus 23. 23:58
Nem is tudom hova írjam: Megszületett tegnap az első Tollal-os baba. Fekete Felicia kisfia András. Paraméterek: 4110/59

GRATULÁLUNK!!!!
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 23. 21:57
szerkesztőség
#67. 2011. augusztus 23. 21:57
:-)
előzmény: Emerencia hozzászólása, 2011. augusztus 23. 21:55
Emerencia
#66. 2011. augusztus 23. 21:55
Köszönöm az információt, ennek a hírnek örülök. Megyek elolvasom:-) Elnézést kérek, de nekem sajnos elkerülte a figyelmemet.

Üdvözlettel:
Emerencia
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 23. 21:30
szerkesztőség
#65. 2011. augusztus 23. 21:30
Kedves Emerencia!

A versekről készült hasonló értékelés, még előbb, mint a prózákról. tollal.hu/mu/liszt--reszeredmenyek
szerkesztőség.
előzmény: Emerencia hozzászólása, 2011. augusztus 23. 20:48
Emerencia
#64. 2011. augusztus 23. 20:48
Gratulálok minden kedves pályázónak, azoknak különösen, akiknek a zsűri szívét is sikerült elnyerni!

Ahogy az írásokat olvastam, a bírálóknak nem lehetett egyszerű a döntés. Külön élmény volt olvasni a prózai művek szöveges értékelését. Ha az értékelő előre nem emeli ki a szándékát, akkor is látszik, hogy egy pillanatra sem feledte azt, hogy a tollat ragadó emberek lelke, még ha oly hatalmas is, milyen sérülékeny. Köszönöm, hogy megosztotta velünk megállapításait. Sok hasonló emberrel, sokkal szebb lenne ez a világ:-)

Én verssel pályáztam, sajnos a versekről nem készült hasonló hangvételű értékelés, legalábbis, publikus formában. Szívesen olvastam volna azokat is.

Azzal búcsúzom a Liszt pályázattól, hogy én örömmel voltam a részese:-)

Kívánok mindenkinek egy kis friss fuvallatot, és természetesen élményekben gazdag alkotó munkát.

Üdvözlettel: Bartók Emerencia
Mara
#63. 2011. augusztus 23. 11:05
Szeretnék gratulálni az első három helyezettnek, de Answernek külön, és nagyon örülök a különdíjadnak is, mert az is gyönyörű eredmény. Szeretettel ölel: Mara
léna
#62. 2011. augusztus 23. 02:04
Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a jókívánságokat, hasonló szépet és jót kívánok minden résztvevőnek - vagyis mindnyájatoknak.
Balázs, én tartozom neked köszönettel.
Külön köszönet a zsűrinek,valamint Hajdrik Józsefnek az őszinte, decens vélemény-nyilvánításért, építő-segítő bírálatért. Itt is "ül" az a tény-megállapítás:"bírálni csak az mer, akiben van szeretet!"
Ennyi bevezető után, a lényeg: még fel sem tudom fogni, elhinni meg nem is tudom még, átélni még úgyse, hogy olyan sok számomra csodálatosan, szakszerűen megírt pályamű közül, az én kis opusom díjazott lett.
Köszönöm.
előzmény: Balage hozzászólása, 2011. augusztus 19. 08:55
Paszternák Éva
#61. 2011. augusztus 22. 20:55
Szívből gratulálok a nyerteseknek, a zsűrinek, a kritikusoknak a munkát.
Magam részéről pedig meglepődtem. Éppen ezért köszönöm a lehetőséget, és az antológiában való megjelenés lehetősségét.
Tisztelettel az irodalom, és az irodalmat kedvelők iránt:
Paszternák Éva
Balage
#60. 2011. augusztus 22. 11:40
Ha gondolod, írj mailt a szerkesztoseg@tollal.hu-ra, és megpróbálunk átkeresztelni ;o)
előzmény: Napcsika hozzászólása, 2011. augusztus 20. 20:22
Balage
#59. 2011. augusztus 22. 11:38
Rendben, de a javítását nem vállalom :D
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 22:13
Rozalia
#58. 2011. augusztus 22. 10:57
Gratulálok a nyerteseknek! Nagy öröm a számomra, hogy novellám bekerült az antológiába! Az értékelést köszönöm!
Eliza Beth
#57. 2011. augusztus 21. 20:47
Gondolom, csak akkor van baj, ha tömegesen kezdjük :-)))
Még meggondolom, ki szeretnék lenni. Valami jó pénzes :-)))
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 21. 20:25
Eliza Beth
#56. 2011. augusztus 21. 20:46
1. Elfelejtette, hogy valaha beregelt. (Nem akkoriban volt a verspályázat?)

2. Bitorolják a nevét. Gondolom, nincs levédve.
előzmény: szerkesztőség hozzászólása, 2011. augusztus 21. 20:27
szerkesztőség
#55. 2011. augusztus 21. 20:27
Kedves Napcsika. Nem tudom, hogy mi lehetett az oka, annak, hogy nem sikerült. Egyébként megnéztem, ezen a néven 2011-02-05 13:49:51 regisztrált be valaki. Aki szintén férfi. :-)
előzmény: Napcsika hozzászólása, 2011. augusztus 20. 20:22
szerkesztőség
#54. 2011. augusztus 21. 20:25
Mindig ez van. Utólag variálnak. :-)))))))
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 21. 13:12
Eliza Beth
#53. 2011. augusztus 21. 13:12
És lecseréltetted a nevet! Azért volt számomra ismeretlen. Mégsem én keveredtem bele :-))
Így már tudlak!
előzmény: Szente Cs.János hozzászólása, 2011. augusztus 21. 13:10
Szente Cs.János
#52. 2011. augusztus 21. 13:10
Itt ott fellelhető vagyok ( itt is voltam ) JC Smooth nick név alatt.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 21. 12:10
Eliza Beth
#51. 2011. augusztus 21. 12:15
Visszavonom a kérdést! Újra végignézve a listát, már látom, hogy ezen a néven írtál, csak bennem keveredtek el már a nevek.
Bocsi! :-))
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 21. 12:10
Eliza Beth
#50. 2011. augusztus 21. 12:10
Adjon isten neked is!
Mivel sikerélményről beszélsz, nyilván neked is jár a gratuláció!
GRATULÁLOK!
De elárulod, hogy hétköznapi nickneveden kit tisztelhetek benned?
Köszi! :-)))
előzmény: Szente Cs.János hozzászólása, 2011. augusztus 21. 11:37
Szente Cs.János
#49. 2011. augusztus 21. 11:37
AdjonIsten' !

Nagyon - nagyon gratulálok minden nevezőnek, jó volt olvasni a sok egyéni szerzeményt. Nagyon szépen köszönöm a kellemes meglepetést. Még nem sikerült feldolgoznom a sikerélményt, talán egyszer.
És köszönöm a szakvéleményt, ritka az ilyen az ember életében.
Kívánok mindenkinek pálinkás jókedvet és kellemes vasárnapot.

Szente Cs. János
Napcsika
#48. 2011. augusztus 20. 20:29
Gratulálok minden díjazottnak és mindenkinek, aki bekerült az antológiába és köszönöm az építő jellegű kritikát is! Végre valahol el is mondja a zsűri a véleményét az ember művéről!
Napcsika
#47. 2011. augusztus 20. 20:22
Az értékelőt szeretném felvilágosítani, hogy csak harmadszorra sikerült beregisztrálnom az oldalra. Az interneten használatos nicknevemet akartam használni itt is. ( Napoleon Junior), de az valahogy nem sikerült. Végül Napcsikaként sikerült beregisztrálnom és még csak feltételezhetően sem érzem magam nőnek.:-) Férfi vagyok.:-)
Eliza Beth
#46. 2011. augusztus 20. 13:37
Tényleg magánhangzók nélkül könnyebb. Mássalhangzók nélkül csak a vesszőig sikerült megfejtenem.... vissz kéne mennem gyereknek? :-)
előzmény: Joel hozzászólása, 2011. augusztus 20. 13:30
Joel
#45. 2011. augusztus 20. 13:30
A o, a öeeő iíá, e é oo ééei!
Eliza Beth
#44. 2011. augusztus 20. 12:23
Igzd vn. T mndnt tdsz.
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 20. 12:00
Maggoth
#43. 2011. augusztus 20. 12:00
Csk mgd nvbn bszlj! :D
Eliza Beth
#42. 2011. augusztus 20. 11:58
Akkor leszünk meglőve, ha eleve úgy írják ki! :-)))))))))
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 22:13
Eliza Beth
#41. 2011. augusztus 20. 11:57
Neked is köszönöm, Zsuzsa!
előzmény: Döme Zsuzsa hozzászólása, 2011. augusztus 20. 11:16
Eliza Beth
#40. 2011. augusztus 20. 11:56
Köszönöm, Katuska!
előzmény: katuska hozzászólása, 2011. augusztus 19. 20:33
Döme Zsuzsa
#39. 2011. augusztus 20. 11:16
Minden pályázónak és a helyezetteknek szívből gratulálok.
Maggoth
#38. 2011. augusztus 19. 22:13
Hát, végül is író lennék, vagy mi a szösz, elkapott a gépszíj, vitt magával a történet, és ezt nem is tudnám rövidebben megírni, max hosszabban, az a karakterlimit meg úgy kiment a fejemből, mint a huzat. Az vesse magára az első követ, aki még sohasem járt így :)
De ez az e betűs ötlet nem is hülyeség, a következő tollal pályázatra magánhangzók nélküli sztorit küldök :)
Eliza Beth
#37. 2011. augusztus 19. 20:43
"Hogy lehettem ekkora birka, hogy nem figyeltem a karakterszámot?"
Tudod, mit? Én végigolvastam az összes prózát, és nem tűnt fel, hogy hosszú. Eszemben sem volt a karakterszám. Igaz, hogy nekem nem is volt dolgom erre figyelni, de RD-nél feltűnik, ha túl hosszú valami... Érdekes....
Van egy javaslatom, kihagyjuk az összes "e" és "a" betűt, meglesz az 5.000 karakter. No? Valahol azt olvastam, hogy eredetileg nem volt a nyelvben magánhangzó, csak azért tették bele, hogy könnyebb legyen kimondani.
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 13:28
katuska
#36. 2011. augusztus 19. 20:33
Kedveseim, mondnyájatoknak nagy, szívbéli gratula!!!
Maggoth
#35. 2011. augusztus 19. 15:09
Nem vagyok az a nyavalygós típus, inkább megrázom magam, és keresek új kihívást :)
Balage
#34. 2011. augusztus 19. 14:35
Van, hogy az a 10000 karakter csak úgy elsiklik a szeme előtt az embernek. Vsz. a zsűri is így volt ezzel.
Örülök, hogy nem bánkódsz! ;o)
Szép napot!
Balázs
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 13:28
janos
#33. 2011. augusztus 19. 14:14
Nem tudom, hogy miért van így írva?'' Ő az aki többé nincsen'' Ő az aki többé nem lesz!

Én Így Írtam: Ő az aki több nincsen-ezzel azt akartam mondani, hogy mint ő olyan jó nincsen.
Ő az aki több nem lesz! Olyan mint ő még egy nem fog születni.
János
vackor
#32. 2011. augusztus 19. 13:44
Sajnálom , hogy Maggoth kikerült az első háromból, nekem az ő írása volt a favorit, de készséggel elfogadom, hogy a "szabál az szabál":))
Nekem még Answer is dobogós lett volna, de a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy elképzeljük. Mindenesetre mindenkinek gratulálok, aki részt vett a pályázaton, és ezáltal gazdagodott Lisztről való tudása, és köszönöm a zsűri értékelését, no meg azt is, hogy bekerülhettem az antológiába.
Maggoth
#31. 2011. augusztus 19. 13:28
Jobb így megtanulni a dolgot, mintha valami még keményebb pályázaton bukok mondjuk százezret :)
Egy valakire haragszom csak, és az én vagyok. Hogy lehettem ekkora birka, hogy nem figyeltem a karakterszámot? Még mindig sokat kell tanulnom, egy igazi profi nem ejtene ekkora bakit...
Viszont azért van ebben valami vigasztaló is, a zsűri tagjait nyilván annyira meggyőzte a mű, hogy ők sem figyeltek fel a dologra :)
janos
#30. 2011. augusztus 19. 12:54
Ne legyetek szomorúak, hiszen ha az a bizonyos ''É''
betű nem hiányzik a mondat végéről most én volnék a Léna helyén.
Meleg kézfogás mindenkinek. Ne vegyétek komolyan,
csak vicceltem. Nekem bőven elég, hogy titeket ott látlak. Emelem poharam a tiszteletetekre.
János
Eliza Beth
#29. 2011. augusztus 19. 12:53
Biztosan azért, mert olyan oltári rossz író vagy :-)))
Elnézted a kiírást, de a minőségi munka mégiscsak jutalmat érdemel. Meg különben is, akkor most hajthatnék a 2. közösért....
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 12:40
Maggoth
#28. 2011. augusztus 19. 12:40
Hogy haragudhatnék, amikor én voltam a figyelmetlen? Megtisztelő, hogy a trehányságom ellenére, mégis megjelenési lehetőséget kapok.
szerkesztőség
#27. 2011. augusztus 19. 12:27
A szerkesztőség biztosan tanult.
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 12:06
Eliza Beth
#26. 2011. augusztus 19. 12:06
Gyorsan megnéztem, mennyi az annyi... Hát, valóban "jelentős"... szóközök nélkül pont a duplája, szóközökkel meg 12.000 karakter...
Tanultunk valamit. Jobban kell figyelnünk a kiírást, és a pályázat kiírójának a terjedelmet, ha már szabott határt neki. A következőnél már erre is figyelni fogunk mindannyian, szerintem. (Állítólag hamarosan lesz)
Maggoth! Ettől függetlenül él a 2. közös megjelenés!
(Ha nagyon hiányzik az első díj, küldök neked 50 kg könyvet, ne búsulj!)
Balage
#25. 2011. augusztus 19. 11:53
Hajjaj...
Remélem, Maggoth, nem veszed nagyon a lelkedre. :S
Isten bizi, nem a kiszúrás és a beetetés volt a szándékunk, de az olvasónknak igaza van. :S
Viszont a különdíjunk mindenképp a tiéd, és az antológiában is biztosított a helyed. Remélem, nem haragszol ránk!
Answer
#24. 2011. augusztus 19. 11:32
Valóban, ritka az efajta értékelés, inkább a lehúzás a jellemző.
Jót tesz az egónak, mégha kifejezésre jutott is, hogy nem ad okot az elbizakodásra.
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 19. 09:12
Answer
#23. 2011. augusztus 19. 11:30
Köszönöm Balage!
előzmény: Balage hozzászólása, 2011. augusztus 19. 08:55
Eliza Beth
#22. 2011. augusztus 19. 09:46
Én külön megköszönöm a szerkesztőknek, hogy belinkeltek minden írást a zsüri véleményéhez. Anno végigolvastam minden prózai pályázatot, de össze is keveredtek bennem rendesen, és bizony sokszor nem tudtam, melyik mű kritikáját olvasom. Most nem kell rákeresnem, csak katt és máris megvan. Köszi! :-))
Balage
#21. 2011. augusztus 19. 09:41
Amennyiben valaki hibás linkeléssel találkozna, kérem jelezze a szerkesztoseg@tollal.hu-n!
Bár remélem, nem lesz ilyen, de biztos, ami tuti... ;o)
Maggoth
#20. 2011. augusztus 19. 09:12
Én igyekszem, de rengeteg féle dolgot írok, és ez sokszor borzasztó sok elfoglaltságot ám. Ettől függetlenül viszont a lényegre mindig próbálok odafigyelni. Ja, igen, mellesleg a kritikára kitérve, az szerintem maga is legalább olyan remek alkotás, mint a résztvevők művei. Ráadásul rendkívül emberközpontúan elemezte a beküldött anyagokat, igyekezett mindenhol inkább a pozitívumokat kiemelni, ami külön tiszteletet érdemlő.
Balage
#19. 2011. augusztus 19. 08:55
Gratulálok mindenkinek! A kritika írójának is, nagyon lelkiismeretes munka. A szerzők hasonlóan jól teljesítettek. Nagyon kevés olyan írást olvashattunk csak a pályázattal kapcsolatban, ami ne lett volna jó, jobb, vagy épp kiváló.
Lénának külön köszönöm, hogy belevágott a novellába :D
Answer, tudnod kell, hogy bár te nem lettél dobogós, a műveid összességében és külön-külön is zseniálisak. A különdíjat kiérdemelted.
Haver, téged már dícsértünk a versek eredményeinél, megérdemelted az ottani helyezést. ;o)
A többieket most egyenként nem dícsérném végig, mindenesetre nagyon színvonalas pályázatot hoztatok létre. Örülök, hogy olvashattalak benneteket.
Ja, és Maggoth kimaradt! ... Neked nem gratulálok, csak bocifejű smájlival néznélek, s kérdeném, hol voltál eddig? Hogy csináltad, hogy te vagy az első hozzászóló, hisz nem is nagyon láttunk errefelé :)
Na, jó, azért elismeréssel adózok ám ;o) De azért járhatnál felénk gyakrabban is ;o)
Answer
#18. 2011. augusztus 18. 21:54
Kedves Kató, megtisztel a véleményed!
előzmény: Juhász Kató hozzászólása, 2011. augusztus 18. 20:18
Answer
#17. 2011. augusztus 18. 21:53
Eliza!
A + 1 mindig nagyon értékes!
előzmény: Eliza Beth hozzászólása, 2011. augusztus 18. 19:55
Answer
#16. 2011. augusztus 18. 21:52
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki szerzőként részt vett a pályázaton, gratulálok a helyezetteknek, és az Antológiába bekerülteknek.
Külön köszönöm a részletes értékelést a zsűri részéről.
Érdeklődve várom a következő pályázatot!
Answer
Eliza Beth
#15. 2011. augusztus 18. 21:28
Meg a ráadás?
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 18. 21:27
Maggoth
#14. 2011. augusztus 18. 21:27
Köszi Markus! :)
Igazad van Elizabeth, három a magyar igazság! :)
markusdeak
#13. 2011. augusztus 18. 21:06
Gratulálok a helyezetteknek és minden résztvevőnek!
Eliza Beth
#12. 2011. augusztus 18. 20:40
Eszemben sincs! Fejezd be te!

De a harmadikat azért még csináljuk meg, jó?
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 18. 20:25
Maggoth
#11. 2011. augusztus 18. 20:25
Amúgy már a második kiadvány, amiben együtt jelenünk meg, befejezhetnéd, hogy mindenhová összevissza nevezgetsz! :D
Eliza Beth
#10. 2011. augusztus 18. 20:20
Answerrel.... Katuskával... Inszemivel.... Balage-zsal... .... ..... ..... ...... sokakkal.... tudod te, hányan vannak itt?....
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 18. 19:57
Juhász Kató
#9. 2011. augusztus 18. 20:18
Sok kiváló írás közül rangsort felállítani, -
nem volt könnyű dolga a zsűrinek.
Az értékelésekből látszik, hogy lelkiismeretes
munkát végeztek. Köszönet illeti őket.
Gratulálok mindenkinek, akinek munkája az
antológiába bekerült.
A közönségdíjat magam részéről Answernak
adnám, mert minden munkája kitűnő volt.
Maggoth
#8. 2011. augusztus 18. 19:57
Elizabeth, és akkor kivel lehetne versenyezni? ;) :D
Maggoth
#7. 2011. augusztus 18. 19:56
Természetesen én is gratulálok mindenkinek, aki benevezett, csak még most próbálom feldolgozni az örömömet :)
Eliza Beth
#6. 2011. augusztus 18. 19:55
Képtelen vagyok kihagyni: Maggothot ki kéne nyírnunk, mert mindig mindent ő nyer! Könnyebb lenne az életünk nélküle!
:-)))))))))))))))))))))))))))

Komolyra fordítva a szót, GRATULÁLOK mindenkinek (még Maggothnak is :-) ), és örülök, hogy +1-ként én is bekerültem. Tudom, a totóban is nagyon sok múlik a +1-en. :-))

GRATULÁLOK a szervezőknek, a zsürinek, és köszönöm a szakvéleményt. Igen ritka kincs.
janos
#5. 2011. augusztus 18. 19:41
Jó indulatú, elismerő,tiszta és őszinte szeretettel, szeretnék gratulálni minden kedves a Tollal.hu közösség jeles szerzőinek,akik sikeresen be jutottak a Liszt- irodalmi pályázat dobogójára.
További sikerekben gazdag élményeket kívánok nektek! János
Boldog vagyok.
szerkesztőség
#4. 2011. augusztus 18. 19:22
Gratulálunk. :-)
előzmény: Maggoth hozzászólása, 2011. augusztus 18. 19:15
Gitka_61
#3. 2011. augusztus 18. 19:19
Gratulálok mindenkinek. Ha nem is került be az antológiába, de írásuk értékeléséhez mindenképpen. Hiszen, fontos, hogy ilyen ritkasághoz is hozzájussunk. Szakvéleményhez!!!

Gitta
Maggoth
#2. 2011. augusztus 18. 19:15
Nagyon szépen köszönöm az elismerést!
Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Legolvasottabb cikkek

Koncz Gábor újabb díjat kapott!